ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว: 237

ชื่อเรื่อง  ผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ผู้รายงาน  นายคมสันต์  หลาวเหล็ก
ปีที่รายงาน  ปี พ.ศ. 2565
บทคัดย่อ_การประกันคุณภาพการศึกษา0043.pdf