ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านแล้ว: 511

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ฉบับใหม่)
1.หนังสือ_สพฐ._(ว7436).pdf
2.อัตรากำลังและความต้องการวิชาเอก.pdf
3.แบบคำร้องขอย้าย.pdf
4.แบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย.pdf
5.แบบประเมินตนเองตามรายละเอียดตัวชี้วัด.pdf
การย้ายขรก.ครูประจำปี_2566_(ว_141).pdf