ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออเฉียงเหนือ) ณ คณะวิทยาศาตร์ มข. ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 169

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_มข._ประจำปี_2565.pdf