ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน (อ.ก.ค.ศ.)

อ่านแล้ว: 202

(291165)การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการว่า.pdf