ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา