สพม.ชัยภูมิ จัดการสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

อ่านแล้ว: 722

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบ OBEC Channel ณ ห้องประชุม 2 สพม.ชัยภูมิ