ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1 - ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 34

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1 - ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการค่าย ประธานในพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวเปิดค่ายพักแรม เดินทางไกล ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม