โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการประเมินยืนยันสถานศึกษาตามแบบประเมินตนเองในระบบ Thai Covid Plus (TCC+)

อ่านแล้ว: 502

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการประเมินยืนยันสถานศึกษาตามแบบประเมินตนเองในระบบ Thai Covid Plus (TCC+) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอแก้งคร้อ นำโดย สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ นายดรุณ บุญหนา ในโอกาสนี้ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วยนางสาวสุปราณี สีเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ นายจักรกริช แก้ววงษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล นายยุทธนา ทาท่าหว้า โรงผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒