เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน
 2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุคน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมแ่ละมีวัฒนะธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อ และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6 ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา