การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สพม.ชัยภูมิ

แผนการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการ และนโยบายการปฏิบัติราชการ สพม.ชัยภูมิ

แผนปฏิบัติราชการและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ผลการสอบ O-NET
แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2570

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน