ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาชัยภูมิ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 37 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน อำเภอ สหวิทยาเขต ผู้บริหาร

ชัยภูมิภักดีชุมพล

Chaiyabhum Bhakdeechumphon School

เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต

สตรีชัยภูมิ

Satrichaiyaphum School

เมืองชัยภูมิ พญาแล

นายชัยรัตน์ เจริญสุข

เมืองพญาแลวิทยา

Muengphayalaewittaya School

เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล

นายปิยะพล เถื่อนพาชิน

กุดตุ้มวิทยา

Kuttumwitthaya School

เมืองชัยภูมิ พญาแล

นางประภัสสร สุวรรณที

บ้านค่ายวิทยา

Bankhaywittaya School

เมืองชัยภูมิ พญาแล

นายสุขสันต์ ผาดไธสง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Kanchanapisek Wittayalai Chaiyaphum

เมืองชัยภูมิ พญาแล

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก

ภูพระวิทยาคม

Phupra wittayakom School

เมืองชัยภูมิ พญาแล

นายสุรชัย บัวจูม

ชีลองวิทยา

Cheelong wittaya School

เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล

นางสาวพัชรณัฎฐ์ พลมณี

บ้านเขว้าวิทยายน

Bankhwao Wittayayon School

บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล

นางปนัดดา ทีบัวบาน

คอนสวรรค์

Khonsawan School

คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นายสุชาติ รักษาชนม์

สามหมอวิทยา

Sammorwittaya School

คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นายนรา ตรีธัญญา

โนนสะอาดวิทยา

Nonsa-ard Wittaya School

คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์

ปู่ด้วงศึกษาลัย

Phuduang Suksalai School

คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นางศศิธร รักษาชนม์

หนองบัวแดงวิทยา

Nongbuadaengwittaya School

หนองบัวแดง บัวแดงภักดี

นายนพดล กาญจนางกูร

นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

Nangdaetwangchomphuwittaya Ratchamaungkhalapisek School

หนองบัวแดง บัวแดงภักดี

นายภัทราวุธ สิมช้า

คูเมืองวิทยา

Khumuangwittaya School

หนองบัวแดง บัวแดงภักดี

นางสาวยุภาพร ศรีโยธา

ภักดีชุมพลวิทยา

Phakdeechumphonwittaya School

ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี

นายประยูร มังกร

เจียงทองพิทยาคม

Jiangthongpittayakom School

ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี

นายธรรมนูญ วิชาหา

ภูเขียว

Phukhieo School

ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

หนองคอนไทยวิทยาคม

Nongkhonthaiwittayakom School

ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง

นายวุฒิชัย รักหินลาด

พระธาตุหนองสามหมื่น

Phathatnongsammuen School

ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง

นางสาวโชคดี โนนหิน

บ้านแท่นวิทยา

Bantanwittaya School

บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง

นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ

แก้งคร้อวิทยา

Kaengkhrowittaya School

แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นายประยุทธ์ วรรณประเขา

นาหนองทุ่มวิทยา

Nanongthumwittaya School

แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นายทรงกลด หิรัญเกิด

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

Thamafaiwanwittayakhom School

แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์

นายสันติ ไตรเสนีย์

คอนสารวิทยาคม

Khonsanwittayakhom School

คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง

ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว

โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

Nonkhoonwittayakarn Rajamangalapisek School

คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง

นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์

จัตุรัสวิทยาคาร

Chatturatwittakarn School

จัตุรัส เมืองสี่มุม

นายอมร ชัยวิเชียร

หนองบัวบานวิทยา

Nongbuabanwittaya School

จัตุรัส เมืองสี่มุม

นายพงศธร โต๊ะงาม

ละหานเจริญวิทยา

Lahancharoenwitthaya School

จัตุรัส เมืองสี่มุม

นายประภาส ชาตี

บางอำพันธ์วิทยาคม

Bangamphanwittakhom School

บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว

นายศรเพชร งานยางหวาย

เพชรพิทยาสรรค์

Petpittayasan School

บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว

ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์

เริงรมย์วิทยาคม

Rongromvittayakom School

บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว

นายจักรกริช แก้ววงษา

หนองบัวระเหววิทยาคาร

Nongburawaewittayakarn School

หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม

นายวานิส เพียนอก

ห้วยแย้วิทยา

Huyyaewittaya School

หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม

นายพงศกร ระวิพันธ์

เทพสถิตวิทยา

Thepsathitwittaya School

เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว

นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์

นายางกลักพิทยาคม

Nayangklakphittayakhom School

เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว