E-Service และ E-Office

ตารางแสดงสถิติการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ สพม.ชัยภูมิ จำแนกรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567