ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เอกสารแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 ภาษา
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สพม.ชัยภูมิ
ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง