ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ทำเนียบผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : Kruting.9@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 17

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : thinnagonrpt@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 18

นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : prateepsang@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 18

ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : phonmanee4@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 19