ทำเนียบผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : Kruting.9@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 17

นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : Singsak2505@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 19

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : thinnagonrpt@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 18

นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : prateepsang@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 18