ทำเนียบผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : Kruting.9@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 17

นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : prateepsang@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 28

ดร.พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : -@gmail.com

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 28

ดร.พิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ

Email : -

โทรศัพท์ 044-056766 ต่อ 19