การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 4389

ผู้เผยแพร่  ปภาวรา  ประเสริฐ

ที่ปรึกษาการวิจัย
1. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
2. นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
บทคัดย่อ_การศึกษางานประกันคุณภาพภายใน0044.pdf