การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว: 4456

 ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 ผู้ศึกษา นายอภิชาติ ป้องสีดา ต าแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 หน่วยงาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีที่ศึกษา 2564 
บทคัดย่อ_เผยแพร่_1.pdf