การจัดพิธีอันเชิญพระบรมสาริริกธาตุและพระอรหันตราตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัสลานะจากพิพิรทสถานแห่งชาติอื่นเดีย มาประติษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

อ่านแล้ว: 182

การจัดพิธีอันเชิญพระบรมสาริริกธาตุ.pdf