โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learing) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

A National and International Conference on Promoting Active Learning to foster 21st Century Learner Competencies

Logo การประชุม

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learing) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

A National and International Conference on Promoting Active Learning to foster 21st Century Learner Competencies

ในหัวข้อ

"Active learning: a critical key for student competency enhancement"

การเรียนรู้เชิงรุก กุญแจสำคัญของการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน