ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

อ่านแล้ว: 985

สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทครูและคณาจารย์, ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา, และประเภทผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

-----[ ประเภทครูและคณาจารย์ ]-----
1) นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนสามหมอวิทยาคม
2) นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสามหมอวิทยาคม
3) นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 
-----[ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ]-----
นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
 
-----[ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาฯ ]-----
นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 
-----[ ประเภทหน่วยงาน ]-----
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
นอกจากนี้ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนที่เป็นที่ประจักษ์ จาก สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยภูมิอีกด้วย
 
รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น