ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ข้าราชการผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 739

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. นายชาตรี ทวีนาท ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  2. นางบังอร ชมเกษร ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  3. นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  4. นางรุ่งเรือง รักษ์มณี ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ