สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านแล้ว: 6854

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมค่านิยมองค์กรแห่งความสุจริต ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม2 สพม.ชัยภูมิ

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้มอบนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อประกาศนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) และได้รับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอีกด้วย