สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมาประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนพิจารณาที่เียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 2791

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ได้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 ตามที่มีนักเรียนยื่นความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดหาที่เรียนให้ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565 โดยมีนักเรียนที่ยื่นความประสงค์ให้ สพม.ชัยภูมิ จัดหาที่เีรยนระดับ ม. 1 จำนวน 89 คน ระดับชั้น ม.4 จำนวน 41 รวมทั้งสิ้น 130 คน