การสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านแล้ว: 940

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussions) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บรรจบ  บุญจันทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) และ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1, นายมนํส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ดร.ธีรพนธ์  คงนาวัง ผอ.สถานศึกษาเชี่ยวชาญ, นายประยงค์  มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ ดร.อมร  ชัยวิเชียร ผอ.รร.จัตุรัสวิทยาคาร ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับและร่วมการสนทนากลุ่มอิงผู้เชี่ยวชาญด้วย ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ