สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านแล้ว: 6962

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Onlineประจำโรงเรียน และผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ