สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านโปรแกรม Zoom

อ่านแล้ว: 665

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษตอนปลาย ศูนย์อบรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผ่านการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ชัยนาท, นายพลกฤษณ์ รินทรึก ครูชำนาญการพิเศษ สพม.กาฬสินธุ์, นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ ครู สพม.เพชรบุรี, นายอนุรักษ์ โคผดุง ครู รร.ภูเขียว, นายอธิคม ศรีใส ครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรีชัยภูมิ และ นายสุธากรณ์ ชาติเสนา ครู รร.บ้านแท่นวิทยา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูในสังกัด สพม.ชัยภูมิ และคณะครูจากสังกัดอื่น ๆ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ จำนวน 103 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการอบรมจาก สสวท. อีกด้วย