สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13

อ่านแล้ว: 656

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย
นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และคณะ ร่วมต้อนรับ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 และนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล