การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

อ่านแล้ว: 618

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ