สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566

อ่านแล้ว: 668

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการประเมินโครงการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ