สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพออนไลน์ เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนด้วยพหุปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

อ่านแล้ว: 822

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการแนะแนวอาชีพออนไลน์เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนด้วยพหุปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ โดยมี นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป้นผู้กล่าวรายงาน โดยวิทยากรการอบรม ได้รับเกียรติจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ถุงแก้ว และ ดร.อภิเชษฐ์  จันทนา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

โครงการในครั้งนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลสู่ผู้เรียนในระบบการแนะแนวอาชีพออนไลน์ และพัฒนางานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ