การประชุม รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ, ผอ.กลุ่ม, ผอ. หน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566

อ่านแล้ว: 791

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม2 สพม.ชัยภูมิ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นแประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนภารกิจงาน และยังได้กำหนดทิศทาง แนวทางในการดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสฯ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพอีกด้วย