ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.เมืองพญาแลวิทยา

อ่านแล้ว: 676

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดยมี สิบตำรวจเอกสมพร  ฟุ้งสกุล ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายมงคล  นกชัยภูมิ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายและอภิปราย ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
          ในการนี้ ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู โดยได้กล่าวว่า  ในการปฏิบัติงานราชการให้ลุล่วงให้เกิดความก้าวหน้านั้น ข้าราชการครูต้องยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ดังนี้ 1) การครองตน คือ การมีความประพฤติและปฏิบัติตนประกอบไปด้วยคุณธรรม ควรแก่การยกย่อง 2) การครองคน คือ การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ  3) การครองงาน คือ การมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี