สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)

อ่านแล้ว: 700

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการสร้างความตะหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) โดยมี นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และบุคลากรในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรม

โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด และ สพม.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้รู้เท่าทันดิจิทัล สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ และป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ