การประชุมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ สพม.ชัยภูมิ"

อ่านแล้ว: 629

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ" โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักในการประชุมฯ และ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล กาญจนากูร ผอ.รร.หนองบัวแดงวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา รร.สตรีชัยภูมิ

          การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพม.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปทางการศึกษาและการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งานนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. และงานนโยบายของ สพม.ชัยภูมิ ภายใต้นโยบาย "เสริม สร้าง สุข" อีกด้วย