สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการสานฝันวัยใส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 950

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะบุคลกรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดโครงการสานฝันวัยใส ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีนักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ
โครงการสานฝันวัยใส เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาทหารพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์พื่อแนะแนวการศึกษา สรางจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการให้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างคุ้มค่า หลีกเลี่ยงอบายมุขหรือสิ่งมอมเมา มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดร่วมกันทำประโยชน์ต่อแผนดิน ด้วยความรักความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน