กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใจสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 3635

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี, กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู, กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และกิจกรรมการใช้และประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต"