ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

อ่านแล้ว: 725

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 07:00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมี นาย โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อราชการต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานของส่วนราชการ ในรูปแบบไม่เป็นทางการ ณ บริเวณหน้าผาจำลอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ