สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม และภาพความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 712

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม และภาพความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และเพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถเป็นตัวอย่างได้