สพม.ชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (ตัวสู่มหาวิทยาลัย) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2

อ่านแล้ว: 645

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
สพม.ชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (ตัวสู่มหาวิทยาลัย) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2556
-จุดติวโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นเกียรติพบปะและให้กำลังใจนักเรียน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
-จุดติวโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นเกียรติพบปะและให้กำลังใจนักเรียน โดยมี นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
-จุดติวโรงเรียนภูเขียว นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นเกียรติพบปะและให้กำลังใจนักเรียน โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
-จุดติวโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายพรเทพ วัชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นเกียรติพบปะและให้กำลังใจนักเรียน โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ