ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 (คณะที่ 2) (ชัยภูมิ นครราชสีมา)

อ่านแล้ว: 825

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08:30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชย เขต 1 , นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชย เขต 2 , นายประวิช ยะรินทร์ สพป.ชย เขต 3 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 (คณะที่ 2) (ชัยภูมิ นครราชสีมา) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชย เขต 1 มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ,คณะผู้บริหารโรงเรียน ,คณะครู ,บุคลากรทางการศึกษา โดยมี คณะกรรมการประเมิน และผู้ติดตาม ดังนี้
1. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
3. นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
4. นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน