ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 795

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566  เวลา 10.00 น.  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการนำนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมนครเนื่องเขต โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา