การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านแล้ว: 5201

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรกับการทำงาน” และมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย ซึ่งผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากรในสังกัด สพม.ชัยภูมิิ ณ ห้องประชุม1 สพม.ชัยภูมิ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤติกรรมการทำงานที่สุจริต โปร่งใส มีความรักความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย