สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ระยะที่ 2

อ่านแล้ว: 334

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ระยะที่ 2 เน้นความรู้เติมเพิ่มเติมความรู้ใหม่การวัดและประเมินผลที่เห็นสมรรถนะผู้เรียน สพม.ชัยภูมิ และเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนในการเสริมสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักเรียน ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน ในการอบรมฯ พร้อมด้วยนายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะครูในสังกัด สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้