การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านแล้ว: 230

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา  ผ่านกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และหลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,คณะผู้บริหารโรงเรียน ,คณะครู ,คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ