สพม.ชัยภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

อ่านแล้ว: 172

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
         วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 น. สพม.ชัยภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ ศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมลงนาม และคณะ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ