การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

อ่านแล้ว: 132

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
       วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นายถาวร นาคคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมี นายวุฒิชัย รักหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม รับการประเมินฯ ในครั้งนี้ และคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี