ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

อ่านแล้ว: 115

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม. ชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power และเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงาน นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามๆ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นเกียรติ นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ , นางนัฐทิญา สุขจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมินางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.1 และ นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ