การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 721

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ. ได้กำหนดจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 และได้มอบหมายให้ สพม.ชัยภูมิ เป็นศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบ ดูแล ควบคุมการดำเนินการสอบโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน โดย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบ ครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ โดยพบว่าการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการจัดสอบของ สทศ. และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ศูนย์สอบ สพม.ชัยภูมิ มีจำนวนสนามสอบทั้งหมด 14 สนามสอบ ห้องสอบทั้งหมด 205 ห้องสอบ จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบฯ จำนวน 4,984 คน จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 4,286 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.63) และขาดสอบ จำนวน 716 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.37) เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการปิดชุมชนบางแห่งเนื่องที่เป็นพื้นที่แพร่ระบาด ทำให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมทดสอบได้