การประเมิน ระดับ OBECQA ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

อ่านแล้ว: 340

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการ การประเมิน ระดับ OBECQA ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) กล่าวเปิดงานการประเมินในรูปแบบ Online ระบบ Video Conference  จากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กล่าวต้อนรับในการประเมินครั้งนี้ ทั้งนี้โรงเรียนเทพสถิตวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสิมาพร  ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้เตรียมการรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในครั้งนี้