กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 559

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 โดยการพักค้างคืนเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ วัดหนองหิน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระรุ่ง  ติสวโร ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิมุตตาราม พระชาญฉกาจ ญาณทสฺสี วัดทรงศิลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
พระปลัดทองใส สุจิตฺโต วัดเขาวงศ์พระจันทร์ให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ และท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมและดูแลนักเรียนในการอบรมในครั้งนี้