กิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและสร้างจิตสำนึกในสถานศึกษาและชุมชน

อ่านแล้ว: 531

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและสร้างจิตสำนึกในสถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกและพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดความปลอดภัย โดยมีหัวข้อเรื่องดังนี้ ยาเสพติด โรคเอดส์ อบายมุข ลดความรุนแรงแก่เด็กและสตรี อนุรักษ์พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลูกน้ำ ยุงลาย ไข้เลือดออก คนไทยไร้พุง ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย เศรษฐกิจพอเพียง สุจริต โตไปไม่โกง กิจกรรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้เริ่มเดินรณรงค์จากหน้าเทสโก้โลตัส สาขาเทพสถิต จนถึงโรงเรียนเทพสถิตวิทยา